Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie warsztatów w ZS nr 7 w Tychach. 

Zmodernizowane zostały:
- dwie pracownie gastronomiczne,
- pracownia cukiernicza,
- pracownia piekarnicza,
- pracownia obsługi konsumenta,
a także pomieszczenia towarzyszące.

W zmodernizowanych pracowniach  kształci się młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik.
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- remont pomieszczeń i związane z nim roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
- wymianę i przebudowę instalacji elektrycznych w pracowniach,
- modernizację instalacji sanitarnych w tym budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich remontowanych pracowniach.
Projekt zakładał także zakup niezbędnego wyposażenia dla obu pracowni gastronomicznych oraz pracowni cukierniczej. 

Cele projektu:

  • zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum oraz szkoły branżowej funkcjonującej w ZS nr 7 w Tychach;
  •  stworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych: dwóch pracowni gastronomicznych, pracowni cukierniczej, pracowni piekarniczej oraz pracowni obsługi konsumenta;
  • kompleksowe wyposażenie dwóch pracowni gastronomicznych oraz pracowni cukierniczej;
  • poprawa warunków i jakości kształcenia;
  • rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
  • podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki zdobyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji - kelnerskich, hotelarskich, piekarniczych-wypieki chleba,
  • przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół średnich oraz zawodowych.

Termin realizacji:

2019 r.


Koszt całkowity: 

2 169 045,85 zł PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 

1 755 866,97 PLN

Wydatki kwalifikowane

2 065 725,85 PLN


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT


 ue

UE