OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pracownicy  »»»

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - rodzice, uczniowie »»»

Monitoring wizyjny

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu »»»

klauzula informacyjna

1.       Budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.
2.       Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.
3.       Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni.
4.       Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22  RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.