OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że Pani//Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) RODO oraz:

I. ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 7 w Tychach

DANE KONTAKTOWE: 
Adres: 
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
43-100 Tychy
ul. Browarowa 1A
e-mail: zs7@oswiata.tychy.pl 
tel. 32/227-36-32
fax. 32/2198242 

II. Cel przetwarzania: 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę lub stosunku pracy i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej ciążącego na administratorze. 

III. Podstawa prawna przetwarzania: 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w przypadku nauczycieli art. 10 ust. 5, 8 i 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, w przypadku pracowników samorządowych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

IV. Odbiorcy danych:

Organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

V. Okres przechowywania danych: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych: 

Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 

VII. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem: iod.zs7@oswiata.tychy.pl 
e-mail: iod@mco.tychy.pl 

VIII. Prawo do wniesienia skargi: 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pracownicy  »»»

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - rodzice, uczniowie »»»